Barbara Strug

Dr hab. Barbara Strug jest zatrudniona w Zakładzie Projektowania i Grafiki Komputerowej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej  Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzyskała doktorat z nauk technicznych w zakresie informatyki w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, a stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie informatyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z projektowaniem wspomaganym komputerowo i zastosowaniem języków formalnych, w szczególności  transformacji grafowych, w procesach generatywnych. W zakresie jej zainteresowań leżą także badania związane z reprezentacją wiedzy (w szczególności wykorzystaniem grafowej reprezentacji wiedzy) oraz metodami sztucznej inteligencji w projektowaniu, analizą wzorców grafowych oraz eksploracją grafów i analizą częstych grafów.