Janusz Brzychczyk

Dr hab. Janusz Brzychczyk, prof. UJ pracuje w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się fizyką jądrową, a w szczególności badaniami zderzeń ciężkich jonów w zakresie pośrednich i wysokich energii. Głównymi celami tych prac są: wyznaczenie parametrów równania stanu materii silnie oddziałującej, badanie przejść fazowych zachodzących w tej materii, poznanie mechanizmu procesów multifragmentacji jąder atomowych i ich związku z przejściem fazowym typu ciecz-gaz. Jest uczestnikiem międzynarodowych zespołów badawczych prowadzących eksperymenty m.in. w GSI Darmstadt oraz CERN.