Marek Szymoński

Prof. M. Szymoński ukończył studia fizyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1973, w roku 1978 otrzymał stopień doktora, a w roku 1982 stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora otrzymał w roku 1991, a na stanowisku profesora zwyczajnego UJ został zatrudniony w roku 1996. Od wielu lat jest kierownikiem Zakładu Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii Instytutu Fizyki UJ. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień nanonauki i nanotechnologii ze szczególnym uwzględnieniem fizyki struktur atomowych i molekularnych na powierzchni półprzewodników i izolatorów, a także zastosowań nanotechnologii w biologii i medycynie. W swojej karierze akademickiej pełnił wiele funkcji organizacyjnych, między innymi był Dyrektorem IF UJ, Dziekanem Wydziału FAIS i przez 2 kadencje Prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był pierwszym przewodniczącym Rady Nadzorczej “Krakowskiego Centrum Zaawansowanych Technologii”, przez 2 kadencje Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Próżniowego, a także przez wiele lat  przedstawicielem Polski w Międzynarodowej Unii Nauki, Techniki i Zastosowań Próżni, IUVSTA.

Prof. Szymoński jest współautorem ponad 240 publikacji naukowych, w tym 192 prac indeksowanych w bazie Web of Science, 1 książki, edytorem gościnnym 8 specjalnych wydań międzynarodowych czasopism naukowych, a także organizatorem 29 międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.