Rafał Abdank-Kozubski

Prof. dr hab. Rafał Kozubski zajmuje się modelowaniem przemian strukturalnych w materiałach. Posługuje się technikami symulacji tych procesów w skali atomowej, w szczególności techniką symulacji Monte Carlo. Jest autorem ponad 100 prac opublikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych, koordynował realizację kilkunastu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Fizyki Ciała Stałego w Instytucie Fizyki UJ.