Włodzimierz Korohoda

Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda jest emerytowanym nauczycielem akademickim UJ (dr -1963, dr hab. – 1971, tytuł profesora - 1979, od 1991 członek PAU). Był założycielem i kierownikiem Zakładu Biologii Komórki (1979-2006) w Inst. Biol. Molek.UJ (Obecnie Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii). Był promotorem 22 doktoratów. Kilkunastu jego bezpośrednich współpracowników uzyskało stopień dr hab. względnie stanowisko profesora – 6 z nich profesora na uniwersytetach w USA. Był stypendystą British Council (1965-1966) i Fundacji im. A.v. Humboldta (1972-1973). Jako profesor wykładał i pracował na Uniwersytetach w Bonn i Frankfurcie nad Menem. Był współzałożycielem i przewodniczącym Komitetu Cytobiologii II Wydz. PAN (a także członkiem honorowym i od 2007 honorowym przewodniczącym) oraz Polskiego Tow. Biologii Komórki (obecnie czł. honorowy). W latach 1978 – 2004 był członkiem Komitetu Patologii Komórkowej i Molekularnej VI Wydz. PAN. W 2002 r został wyróżniony Laurem Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Prof. W.Korohoda od 60 lat prowadzi badania z zakresu biologii molekularnej i komórkowej. Jest autorem i współautorem około 150 prac naukowych i autorem rozdziałów w 8 podręcznikach akademickich. Jego badania dotyczyły roli błon komórkowych i cytoszkieletu w regulacji funkcji komórek prawidłowych i nowotworowych. W latach 90. ubiegłego wieku zainicjował hodowle ludzkich komórek skóry dla celów terapeutycznych. Prace te realizuje i rozwija prof. dr hab. Justyna Drukała (UJ) ściśle współpracując z medycyną kliniczną. Obecnie prof. W.K. zajmuje się uproszczeniem i ulepszeniem metod hodowli i frakcjonowania heterogennych populacji komórek prawidłowych i nowotworowych na bardziej jednorodne populacje oraz metodyką elektroporacji i elektrofuzji komórek.